บุคลากร
สถานบริบาลประกายพรรณ เนอร์สซิ่งโฮม
1. พยาบาลวิชาชีพ
ทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ ควบคุมคุณภาพการดูแลของผู้ช่วยพยาบาลให้ดูแลอย่างถูกต้อง ตามมาตรฐาน ตรวจสอบความผิดปกติทั้งทางกายและใจของผู้รับบริการ ประเมินอาการผิดปกติและให้การช่วยเหลือเบื้องต้น โดยใช้ความรู้ที่เล่าเรียนมาและประสบการณ์การทำงานกว่า 10 ปี
2. ผู้ช่วยพยาบาล
ทำหน้าที่ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ช่วยเหลือกิจวัตรประจำวัน กายภาพบำบัด และใส่ใจ สนใจ เป็นเพื่อนในยามเหงา
3. นักกายภาพบำบัด
ทำหน้าที่ประเมินผู้ป่วยและกายภาพบำบัดอย่างเหมาะสม ควบคุมดูแลผู้ช่วยพยาบาลในเรื่องการทำกายภาพกับผู้ป่วย
4. แพทย์
ทำหน้าที่ดูแล ประเมินความเจ็บป่วยกับผู้ป่วย รับปรึกษาเกี่ยวกับอาการป่วยตลอด 24 ชั่วโมง