สถานบริบาลประกายพรรณ เนอร์สซิ่งโฮม
ดูแลผุ้สูงอายุตลอด 24 ชั่วโมง
ทางเลือกใหม่ในการให้บริการดูแล ผู้ที่บกพร่องในการดูแลตัวเอง และผู้สูงอายุตลอด 24 ชั่วโมง ตามมาตรฐานวิชาชีพควบคุม โดยทีมแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาลและนักกายภาพบำบัดที่มีพันธะกิจร่วมกันโดยเน้นการดูแลแบบ องค์รวมคือ กาย จิต สังคม อารมณ์ วิญญาณ ให้ความอบอุ่นให้ญาติของท่านเป็นเสมือนญาติแท้ๆในครอบครัวของเราให้ท่านได้รู้สึกว่าอาศัยอยู่ในบ้านไม่เหมือนอยู่ในโรงพยาบาลไม่เหงา ได้รับความอบอุ่นจากทีมเสมือนจากลูกหลานได้อาศัยอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่มี อากาสบริสุทธิ มีวัฒนธรรมท้องถิ่นและศาสนาที่น่าประทับใจ เข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้ง่ายในยามฉุกเฉิน
:: มีบริการรับไปดูสถานที่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
1. ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ที่บกพร่องในการดูแลตัวเองตลอด 24 ชั่วโมง
2. ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่ต้องการพักพื้น หรือ หลังออกจากโรงพยาบาล
3. ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่เป็นโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น เบาหวาน อัลไชเมอร์
4. ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เช่น ให้อาหารทางสายยาง ดูดเสมหะผู้ป่วยเจาะคอทำแผลกดทับ
5. ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต
6. ฟื้นฟูร่างกายโดยเน้นการทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องทุกๆวัน
7. มีกิจกรรมทางด้านศาสนานิมนต์พระมาในวันสำคัญทางศาสนา
(ค่าบริการเริ่มต้นที่ 18,500 บาท / เดือน)